O nas Komunikaty

 


MOLE KSIĄŻKOWE POWRACAJĄ!

 

Serdecznie zachęcamy rodziców dzieci uczęszczających do naszej placówki o wzbogacenie o nowe książeczki, czasopisma dziecięce naszej żłobkowej biblioteczki „Mole książkowe”. Celem akcji jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych i propagowanie idei wymiany książek.

 

Prosimy chętne dzieci o przyniesienie do żłobka książki, której już nie czyta, a jest w dobrym stanie. Mamy nadzieję, że wspólnie stworzymy księgozbiór, który będzie służył nie tylko dzieciom, ale również ich rodzicom.

 

Książki prosimy oddawać paniom opiekunkom.

 

ZAPRASZAMY


DZIEŃ RODZINY 2019 

Dzieci wraz z Dyrekcją i Pracownikami
serdecznie zapraszają na uroczystość z okazji ,,Dnia Rodziny".

Spotkanie odbędzie się 23 maja 2019 o godzinie 15.00
w Żłobku ,,Misiowy Zakątek" we Frydrychowicach.

Zapraszamy !Wiosna

Z dalekiego kraju bociany wracają,
a zielone żabki w strachu uciekają.
A dzieci się cieszą, a dzieci się śmieją,
że wróciła wiosna, że śniegi topnieją.


KOMUNIKAT

Składka na ubezpieczenie wynosi 35 zł. Dokument zawierający informacje dotyczące
Ubezpieczenia EDU PLUS możliwy jest do pobrania na naszej stronie internetowej w zakładce ,,dokumenty do pobrania".INFORMACJA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W  ŻŁOBKU ,,MISIOWY ZAKĄTEK” WE FRYDRYCHOWICACH

 

                W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie RODO, iż:

 

        I.            Administrator danych.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Żłobek ,,Misiowy Zakątek” we Frydrychowicach reprezentowany przez p. Barbarę Bliźniak – Dyrektor żłobka

Adres do kontaktu: ul. Widokowa 49, 34-108 Frydrychowice

tel. 33-879-57-22

e-mail:  sekretariat@zlobekfrydrychowice.wieprz.pl

 

      II.            Inspektor ochrony danych.

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: Magdalenę Buczak, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1)    pod adresem poczty elektronicznej: iod@wieprz.pl

2)    pisemnie na adres siedziby Administratora

3)    pod nr telefonu: 506-391-066

 

    III.            Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych z firmami z którymi mamy podpisane umowy, określonych przepisami prawa, w szczególności w  art. 6 – 10d ustawy o samorządzie gminnym, w celu realizacji przysługujących gminieuprawnień, bądź spełnienia przez gminęobowiązków określonych tymi przepisami prawa albo gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
 2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
 3. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

 

    IV.            Odbiorcy danych osobowych.

 

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt III odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe na jego polecenie.

 

      V.            Okres przechowywania danych osobowych.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym
  do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

 

    VI.            Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

 

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania
od administratora:

1)         dostępu do treści swoich danych osobowych,

2)         sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3)         usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,

4)         ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,

5)         przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

 

  VII.            Prawo do wycofania zgody.

 

                        1.     Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia,
do wycofania zgody.

                        2.     Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

 

 1. VIII.            Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

    IX.            Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

 

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:

1)       ustawowym,

2)       umownym,

3)       warunkiem zawarcia umowy,

      do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

 1. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 2. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych,
  nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
 3. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

 

      X.            Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

 

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Konkurs plastyczny z okazji obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości 
pt. „Kto Ty jesteś? Polak mały…”


Droga Mamo!
Drogi Tato!
Żłobek „Misiowy Zakątek” we Frydrychowicach serdecznie zaprasza nasze dzieci wraz z rodzicami do uczestnictwa w konkursie plastycznym pt. „Kto Ty jesteś? Polak mały”.

Wspólnie wykonana praca będzie idealną okazją do spędzenia czasu wolnego z dzieckiem oraz kształtowania postaw patriotycznych już od najmłodszych lat.
Wszystkie złożone prace wezmą udział w wernisażu, który podkreśli istotę obchodów Święta Niepodległości. Jest to okazja by zapoznać najmłodsze dzieci z symbolami narodowymi, a tym nieco starszym przypomnieć o znaczeniu flagi, godła i hymnu.

Prace plastyczne prosimy oddawać do 28.09.2018 r. w naszej placówce.
Forma i technika plastyczna dowolna!

 Żłobek ,,Misiowy Zakątek" we Frydrychowicach otrzymał certyfikat i tytuł ,,Bezpiecznego i Przyjaznego Żłobka" za udział w ogólnopolskim konkursie ,,Bezpieczny i Przyjazny Żłobek V Edycja" organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego. Jesteśmy z tego powodu bardzo dumni. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za owocną współpracę w realizazji owego projektu.

 KOMUNIKAT

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach informuje o możliwości skorzystania
z bezpłatnych szczepień przeciw PNEUMOKOKOM. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt
z Ośrodkiem Zdrowia do którego dziecko należy.

 

Szczepieniem mogą zostać objęte dzieci do ukończenia 5.roku życia, które nie podlegają obowiązkowi szczepień oraz nie były zaszczepione (dzieci urodzone w latach 2013-2016).


 Drodzy Rodzice,

Przypominamy, iż zgłoszenia o nieobecności dziecka w żłobku przekazujemy na nr kom. 736 670 777 ( nr do Pań w kuchni). Wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio w placówce, bądź dzwoniąc do żłobka oraz do Pani Dyrektor Barbary Bliźniak (nr kom. 509 597 149).

 NOWE URZĄDZENIE DO PAKOWANIA PRÓŻNIOWEGO  

 


 

W trosce o właściwe przechowywanie produktów  do naszego żłobka zostało zakupione urządzenie do pakowania próżniowego.Pakowarka próżniowa pozwala utrwalić na dłużej świeżość owoców i warzyw niż pakowanie tradycyjne.Próżnia powoduje że po odciągnięciu powietrza produkty umieszczone w woreczku zostają szczelnie zamknięte przez co zostaje wyeliminowany proces psucia się produktów. Dzięki takiemu pakowaniu okres przechowywania produktów przedłuża się trzy- ,a nawet pięciokrotnie.Dla porównania okres przechowywania owoców i warzyw w zamrażalce przy pakowaniu tradycyjnym wynosi 8-10 miesięcy, a przy pakowaniu  z użyciem próżni okres ten wydłuża się nawet do 24 miesięcy. Produkty chronione są w ten sposób przed obsychaniem,utlenianiem,bakteriami i pleśniami a smak i witaminy zostają przy tym zachowane. W naszej placówce urządzenie to wykorzystujemy przede wszystkim do pakowania owoców i warzyw sezonowych takich jak truskawka,malina, borówka,pomidor czy zielona pietruszka. Dzięki temu mamy pewność,że zimą podamy naszym milusińskim świeże,pełne witamin posiłki.

      

 

                                                                                                 Barbara Ślesak

 


 

 

 Zapraszamy wszystkie dzieci i rodziców z Naszego Żłobka do udziału w akcji MOLE KSIĄŻKOWE.

Celem akcji jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych i propagowanie idei wymiany książek.

Prosimy chętne dzieci o przyniesienie do żłobka książki, której już nie czyta, a jest w dobrym stanie i mogłaby zainteresować inne dziecko, aby stworzyć nasz żłobkowy księgozbiór.
Książki należy przynosić do pań opiekunek. Każda książka zostanie podpisana imieniem i nazwiskiem właściciela, a następnie zostanie udostępniona w wyznaczonym miejscu w szatni. Mamy nadzieję, że akcja zostanie przyjęta z zainteresowaniem, a nasz księgozbiór będzie służył nie tylko dzieciom, ale również ich rodzicom.

Życzymy miłego czytania!
Żłobek "Misiowy Zakątek" we Frydrychowicach, został zakwalifikowany w konkursie na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki, tworzonych przez gminy z udziałem programu ,,MALUCH’’ w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2017