O nas Komunikaty


W dniu 05.12.2019 r. (czwartek) nasz żłobek odwiedzi Mikołaj, który wręczy dzieciom prezenty. Bardzo prosimy o przynoszenie prezentów dla dzieci od 02.12.2019 r. (poniedziałek)

KONKURS

Żłobek "Misiowy Zakątek" zaprasza wszystkich Żłobkowiczów wraz z rodzicami do udziału w konkursie pt. "Anioł Bożonarodzeniowy". Prace wykonać można dowolną techniką. Gotowe anioły należy podpisać i dostarczyć do żłobka do 30.11.2019r. 
Wszystkie prace będzie można obejrzeć na zorganizowanym przez żłobek wernisażu.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 


 

KOMUNIKAT


Żłobek "Misiowy Zakątek" we Frydrychowicach serdecznie zaprasza rodziców dzieci uczęszczających do żłobka na warsztaty profilaktyczne pn. "Higiena jamy ustnej u dziecka", które odbędą się 18.10. br. (tj. piątek) o godz. 15.00 i zostaną przeprowadzone przez panią doktor stomatolog.Serdecznie zapraszamy!KOMUNIKAT- UBEZPIECZENIE 

SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE EDU Plus InterRisk OBEJMUJĄCE NNW wynosi 35 zł.MOLE KSIĄŻKOWE POWRACAJĄ!

SERDECZNIE ZACHĘCAMY :)

 

Serdecznie zachęcamy rodziców dzieci uczęszczających do naszej placówki o wzbogacenie o nowe książeczki, czasopisma dziecięce naszej żłobkowej biblioteczki „Mole książkowe”. Celem akcji jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych i propagowanie idei wymiany książek.

 

Prosimy chętne dzieci o przyniesienie do żłobka książki, której już nie czyta, a jest w dobrym stanie. Mamy nadzieję, że wspólnie stworzymy księgozbiór, który będzie służył nie tylko dzieciom, ale również ich rodzicom.

 

Książki prosimy oddawać paniom opiekunkom.

 

ZAPRASZAMY

 


INFORMACJA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W  ŻŁOBKU ,,MISIOWY ZAKĄTEK” WE FRYDRYCHOWICACH

 

                W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie RODO, iż:

 

        I.            Administrator danych.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Żłobek ,,Misiowy Zakątek” we Frydrychowicach reprezentowany przez p. Barbarę Bliźniak – Dyrektor żłobka

Adres do kontaktu: ul. Widokowa 49, 34-108 Frydrychowice

tel. 33-879-57-22

e-mail:  sekretariat@zlobekfrydrychowice.wieprz.pl

 

      II.            Inspektor ochrony danych.

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: Magdalenę Buczak, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1)    pod adresem poczty elektronicznej: iod@wieprz.pl

2)    pisemnie na adres siedziby Administratora

3)    pod nr telefonu: 506-391-066

 

    III.            Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych z firmami z którymi mamy podpisane umowy, określonych przepisami prawa, w szczególności w  art. 6 – 10d ustawy o samorządzie gminnym, w celu realizacji przysługujących gminieuprawnień, bądź spełnienia przez gminęobowiązków określonych tymi przepisami prawa albo gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
 2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
 3. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

 

    IV.            Odbiorcy danych osobowych.

 

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt III odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe na jego polecenie.

 

      V.            Okres przechowywania danych osobowych.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym
  do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

 

    VI.            Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

 

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania
od administratora:

1)         dostępu do treści swoich danych osobowych,

2)         sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3)         usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,

4)         ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,

5)         przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

 

  VII.            Prawo do wycofania zgody.

 

                        1.     Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia,
do wycofania zgody.

                        2.     Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

 

 1. VIII.            Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

    IX.            Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

 

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:

1)       ustawowym,

2)       umownym,

3)       warunkiem zawarcia umowy,

      do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

 1. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 2. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych,
  nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
 3. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

 

      X.            Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

 

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Konkurs plastyczny z okazji obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości 
pt. „Kto Ty jesteś? Polak mały…”


Droga Mamo!
Drogi Tato!
Żłobek „Misiowy Zakątek” we Frydrychowicach serdecznie zaprasza nasze dzieci wraz z rodzicami do uczestnictwa w konkursie plastycznym pt. „Kto Ty jesteś? Polak mały”.

Wspólnie wykonana praca będzie idealną okazją do spędzenia czasu wolnego z dzieckiem oraz kształtowania postaw patriotycznych już od najmłodszych lat.
Wszystkie złożone prace wezmą udział w wernisażu, który podkreśli istotę obchodów Święta Niepodległości. Jest to okazja by zapoznać najmłodsze dzieci z symbolami narodowymi, a tym nieco starszym przypomnieć o znaczeniu flagi, godła i hymnu.

Prace plastyczne prosimy oddawać do 28.09.2018 r. w naszej placówce.
Forma i technika plastyczna dowolna!

 Żłobek ,,Misiowy Zakątek" we Frydrychowicach otrzymał certyfikat i tytuł ,,Bezpiecznego i Przyjaznego Żłobka" za udział w ogólnopolskim konkursie ,,Bezpieczny i Przyjazny Żłobek V Edycja" organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego. Jesteśmy z tego powodu bardzo dumni. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za owocną współpracę w realizazji owego projektu.

 KOMUNIKAT

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach informuje o możliwości skorzystania
z bezpłatnych szczepień przeciw PNEUMOKOKOM. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt
z Ośrodkiem Zdrowia do którego dziecko należy.

 

Szczepieniem mogą zostać objęte dzieci do ukończenia 5.roku życia, które nie podlegają obowiązkowi szczepień oraz nie były zaszczepione (dzieci urodzone w latach 2013-2016).


 Drodzy Rodzice,

Przypominamy, iż zgłoszenia o nieobecności dziecka w żłobku przekazujemy na nr kom. 736 670 777 ( nr do Pań w kuchni). Wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio w placówce, bądź dzwoniąc do żłobka oraz do Pani Dyrektor Barbary Bliźniak (nr kom. 509 597 149).

 NOWE URZĄDZENIE DO PAKOWANIA PRÓŻNIOWEGO  

 


 

W trosce o właściwe przechowywanie produktów  do naszego żłobka zostało zakupione urządzenie do pakowania próżniowego.Pakowarka próżniowa pozwala utrwalić na dłużej świeżość owoców i warzyw niż pakowanie tradycyjne.Próżnia powoduje że po odciągnięciu powietrza produkty umieszczone w woreczku zostają szczelnie zamknięte przez co zostaje wyeliminowany proces psucia się produktów. Dzięki takiemu pakowaniu okres przechowywania produktów przedłuża się trzy- ,a nawet pięciokrotnie.Dla porównania okres przechowywania owoców i warzyw w zamrażalce przy pakowaniu tradycyjnym wynosi 8-10 miesięcy, a przy pakowaniu  z użyciem próżni okres ten wydłuża się nawet do 24 miesięcy. Produkty chronione są w ten sposób przed obsychaniem,utlenianiem,bakteriami i pleśniami a smak i witaminy zostają przy tym zachowane. W naszej placówce urządzenie to wykorzystujemy przede wszystkim do pakowania owoców i warzyw sezonowych takich jak truskawka,malina, borówka,pomidor czy zielona pietruszka. Dzięki temu mamy pewność,że zimą podamy naszym milusińskim świeże,pełne witamin posiłki.

      

 

                                                                                                 Barbara Ślesak

 


 

 

 Zapraszamy wszystkie dzieci i rodziców z Naszego Żłobka do udziału w akcji MOLE KSIĄŻKOWE.

Celem akcji jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych i propagowanie idei wymiany książek.

Prosimy chętne dzieci o przyniesienie do żłobka książki, której już nie czyta, a jest w dobrym stanie i mogłaby zainteresować inne dziecko, aby stworzyć nasz żłobkowy księgozbiór.
Książki należy przynosić do pań opiekunek. Każda książka zostanie podpisana imieniem i nazwiskiem właściciela, a następnie zostanie udostępniona w wyznaczonym miejscu w szatni. Mamy nadzieję, że akcja zostanie przyjęta z zainteresowaniem, a nasz księgozbiór będzie służył nie tylko dzieciom, ale również ich rodzicom.

Życzymy miłego czytania!
Żłobek "Misiowy Zakątek" we Frydrychowicach, został zakwalifikowany w konkursie na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki, tworzonych przez gminy z udziałem programu ,,MALUCH’’ w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2017